بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

UMBRELLA

آموزش تخصصی نقشه خوانی رالی

<t></t>  

  1. 1. <t></t>


لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید.

1 ارسال در این موضوع قرار دارد

-1 تعاريف


1-1 رالي شهري


مسابقات رالي يكي از مهيج ترين مسابقات اتومبيل راني است كه همواره علاقه مندان زيادي دراين مسابقات شركت مي نمايند . شكل خاصي ازاين مسابقات ،رالي شهري است كه علاوه برمهارت دررانندگي ،شركت كنندگان بايستي ازدقت وهوش بالايي برخوردارباشند .اصول طراحي اين مسابقات مبتني برمسافت هاي مجهول ونكات انحرافي است . نقشه خواني ،مسيريابي وزمان سنجي همراه باايمني ورعايت مقررات راهنمايي ورانندگي ازخصوصيات اين گونه مسابقات است.


مسابقه رالي بيشترحركتي اس ت براي ترويج فرهنگ صحيح رانندگي وايجادزمينه اي براي رقابت سالم ورزشي . اين مسابقه باتوجه به قوانين جمهو ري اسلامي ايران ،رعايت شئونات اسلامي ،اخلاقي وورزشي انجام مي شود . كليه قوانين كشوري وراهنمايي ورانندگي برقوامين رالي ارجحيت داردوممكن است نكات طنز،تفريحي واجتماعي درآن گنجانده شده باشد . اين رالي هابه دوصورت زنجيره اي ونقطه به نقطه اجرامي شود.


1-1-1 رالي زنجيره اي


مسابقه اي كه درآن تمام كنترل هاي زمان ،مخفي (نامعلوم) بوده واز ابتداتاانتهاي مسابقه بايك زمان مطلوب محاسبه مي شودوتقدم وتأخرزمان در كنترل ها قابل جبران است ،ازنوع زنجيره اي مي باشد.


2-1-1 رالي نقطه به نقطه


وقتي محل يك يا چندكنترل زمان درنقشة مسابقه مشخص شده باشد،كه به معناي پايان نقشه هاي قبلي بوده وتقدم وتأخرزمان هاي آن قابل جبران نيست ،به آن رالي نقطه به نقطه مي گويند .دراين نوع مسابقات زمان كل مسابقه متغيراست وثابت نيست وممكن است به دليل رعايت ايمني وحذف خطرات ناشي ازجبران كردن زمان مسابقه باسرعت هاي بالا،محلي رادرنقشه به عنوان كنترل زمان معلوم مشخص نمايند.


2-1 نقشه


كه درزمان شروع مسابقه به شركت كنندگان تحويل داده مي شودبه قطع 4 A يا 5 A دفترچه اي است شامل راهنما ، قطعات يابلوك هاي نقشه ، توضيحات _______°_ٍ__ونكات لازم مي باشد . شركت كنندگان موظفندترتيب ٢ شماره هربلوك رارعايت نموده وادامه مسيردهند .دربعضي از مسابقات ممكن است نقشه ها فرديازوج (گروه بندي شده)وباهم متفاوت باشند.


3-1 قطعه يابلوك


1-3-1 هرنقشة مسابقه براساس نوع طراحي به تعدادي قطعه يابلوك تقسيم شده است كه ترتيب اجراي آن مسيرمسابقه راازنقطةشروع به نقطةپايا ن مشخص مي كند .معمولاً به بلوك ،نقشه نيز مي گويندباذكرشمارة بلوك مثلاً : " نقشة شمارة 25 ". هربلوك نقشه از 6 قسمت تشكيل شده است.


1-1-3-1 شمارة بلوك


شمارة بلوك مشخص كنندةترتيب اجراي آن است كه ممكن است جابجايي آن باعث انحراف


ازمسيرشود.


2-1-3-1 مسافت


مسافت نقشه هاممكن است معلوم ويامجهول باشد .درمسافت هاي معلوم حتماًبايستي تامتراژداده شده مسيرراطي كرده ودرمسافتهاي مجهول دقيقاًبايستي به شكل داده شده توجه نموده واولين شكل مطابق نقشه، تقاطع مورد نظراست.


3-1-3-1 سرعت


منظورازسرعت هاي داده شده درنقشه ها،سرعت متو سط درطول همان نقشه است وبيشترجهت محاسبة زمان مطلوب مي باشد.رعايت سرعت هاي مجازبه عهدة راننده است.


4-1-3-1 زمان


معمولاً زمان در نقشه هامجهول مي باشد (مگر درنقشه هاي اصلاحي ، انحراف از مسيرويانقشه هاي زمان دار)كه حتماً بايستي طبق فرمول محاسبه شود.


4-1 زمان مطلوب


زمان صحيح رسيدن به ايستگاه هاي كنترل راكه طبق محاسبات واطلاعات نقشه به دست مي آيد، زمان مطلوب مي گويند.


5-1 كارت راه يا كارت زمان


اين كارت جهت ضرب مهرهاي لازم وثبت زمان هاي ورودبه كنترل هاي مختلف مسابقه


مورداستفاده قرارمي گيرد .كارت راه درزمان استارت ،همراه بانقشه وديگراسنادوبرگه هاي مورد نياز مسابقه به شركت كنندگان داده مي شودوبايستي به كنترل خط پايان تحويل شود.


۴


6-1 كنترل هاي مسابقه


به منظوركنترل وثبت زمان شركت كنندگان درمسيرمسابقه ، مح ل هايي توسط برگزاركننده مشخص مي شود كه به اين محل ها ايستگاه هاي كنترل گفته مي شود .كنترل هابايستي بانشان ياپرچم خاص مسابقه وشماره كه برروي درب هاي اتومبيبل خود نصب كرده اند،درم حل هاي خاص (ايستگاه كنترل )قابل رو يت وتشخيص باشند . تمام كنترل هاي مسابقه به غيرازك نترل سيارحتماًدرسمت راست مسابقه مستقرهستندوممكن است محل بعضي ازكنترل ها باآرم ونشان مسابقه وميزوصندلي مشخص شده باشد، الزامي براي بودن خودرو


درمحل كنترل وجودندارد. خودروي هيچ يك ازكنترل هادرمحل خلاف پارك نمي كند.


كنترل هاي مسابقه بايستي 15 دقيقه قبل از زمان م طلوب اولين شركت ك ننده و 45 دقيقه پس اززمان مطلوب آخرين شركت كننده درمحل خودمستقرباشند.


1-6-1 انواع كنترل


كنترل هاي مسابقه ازنظرماهيت به سه دسته تقسيم مي شوند.


-1 كنترل هايي كه ماهيت زماني دارند(كنترل هاي زمان)


-2 كنترل هايي كه ماهيت مثبت دارند(كنترل هاي زمان ومسير صحيح)


-3 كنترل هايي كه ماهيت منفي دارند(كنترل هاي انحراف وكنترل هاي منفي)


كنترل هاي زمان به دودسته تقسيم مي شوند.


-1 كنترل زمان معلوم – فقط مخصوص مسابقات نقطه به نقطه است.


-2 كنترل زمان نامعلوم– فقط مخصوص مسابقات زنجيره اي است.


1-1-6-1 كنترل زمان معلوم


چنانچه محل كنترلي درنقشه داده شده باشدبه معناي پايان نقشه هاي قبلي بوده وزمان ثبت شده برروي كارت مسابقه توسط كنترل زمان معلوم،به منزلةزمان جديدبراي ادامةمسابقه مي باشد . تقدم ويا تأخر زمان درنقشه هاي قبلي ، ديگر قابل جبران ن يست.اين كنترل هاازنوع معلوم بوده ومخصوص مسابقات نقطه به نقطه مي باشد.


2-1-6-1 كنترل زمان نامعلوم يامخفي


محل كنترل هاي مسابقه ازنوع زنجيره اي درنقشه مشخص نيست وهرلحظه ممكن است درمسير مسابقه به آنها برسيد،مسئول ايستگاه كنترل ،زمان رسيدن شمارابرروي كارت مسابقه ثبت مي كند .چنانچه مطابق بازمان مطلوب نباشيد،مي توانيدتاقبل ازرسيدن به كنترل هاي بعدي خودرابه زمان مطلوب برسانيد . به اين كنترل ها،كنترل زمان نا معلوم مي گويند.


3-1-6-1 كنترل مسيرصحيح


رسيدن به اين كنترل ها به منزلةدرست بودن مسير مسابقه است وزمان رسيدن به آن ملاك نيست.


4-1-6-1 كنترل انحراف مسير


۵


چنانچه شركت كننده اي دراثرعدم رعايت قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ومسابقه وطي كردن مسير اشتباه به اين كنترل هابرسد،كارت راه اورامهركرده واگر نيازباشدمسيرصحيح رابه او اعلام مي كنند.


5-1-6-1 كنترل منفي


كنترل هايي هستندكه مثل كنترل هاي انحراف مسير ، ماهيت منفي دارندولي درمسيراصلي مسابقه مستقرشده اند. مثل كنترل هاي مستقرشده درمحل هاي توقف ممنوع.


6-1-6-1 كنترل هاي چندمنظوره


به كنترلي كه بيش از يك ماهيت داشته باشدويابيش ازيك باردرمسير مسابقه به آنهابرسيم ،كنترل چندمنظوره گفته مي شود.


7-1-6-1 كنترل مسيرسيار


اين كنترل هابه طور سياردرمسيرمسابقه حركت مي كنندودرصورت مشاهدةعدم رعايت مقررات ومفاد آيين نامةمسابقه ازطرف شركت كننده،مي تواندكارت راه آنان راگرفته ومواردخلاف رادرآن ثبت تامحروميت هاي لازم درموردآنهااعمال شود.كنترل سيارمعرفي نامه كتبي دارد.در قسمت اول ، دوم و سوم با تعاریف رالی،نقشه ،سرعت ،مسافت و زمان در نقشه ،شکل نقشه و توضیحات آن و انواع بلوک ، زمان مطلوب ،کارت مسابقه ،انواع کنترل ،انواع مسیر مسابقه ،نکات فنی ،محاسبه زمان و محاسبه خطای کیلومتر شمار در مسابقه رالی آشنا شدیم.در این بخش که قسمت پایانی آموزش نقشه خوانی رالی محسوب میشود به نکات اختصاصی و عمومی و محاسبه امتیازات در مسابقه می پردازیم.


-6 نكات اختصاصي


1-6 اولويت ها


1-1-6 مسير صحيح مسابقه در كليه چهارراه ها، ميادين و تقاطع ها به صورت مستقيم ادامه مي يابد به عبارتي مسير مستقيم بر هر مسيري اولويت اول را دارد .انتخاب مسير مستقيم كاملا مشخص و به وضوح قابل ر ؤيت


است و هيچگونه شبهه اي در آن وجود ندارد و در هر كجا كه امكان اشتباه در برداشت هاي متفاوت از مسير مستقيم توسط شركت كنندگان وجود داشته باشد حتما نقش ة آن داده شده است.در چهارراه هاي نابرابرو تقاطع هاي مشابه ،مانند شكل زير تا زماني كه عرض مسيرهاي سواره رو ي راه هاي نابرابر از هم عبور نكرده اند (تقاطع داراي يك گره است ) مسير مستقيم است .در غير اين صورت ادامه مسير بستگي به اولويت هاي ديگر مبلمان تقاطع دارد.


٩


2-1-6 در تقاطع هاي آسفالت با خاكي ، مسيرهاي آسفالت در اولويت هستند.


3-1-6 مسير مستقيم در پل هاي رو گذر روي پل ودر زير گذر زير پل است.


هستند اولويت با م سير سمت راست مي باشد .اين نكته در (T) 4-1-6 فقط در تقاطع هايي كه به شكل تي كه داراي لچكي نيز هستند صدق مي كند و مسير اصلي ازلچكي محاسبه مي شود. (T) مورد تقاطع هاي بزرگ 2-6 پياده شدن كليه سرنشينان خودرو در حريم كنترل ها ممنوع مي باشد، به جز نقشه هايي كه در آن ذكر شده است.


3-6 ترتيب ثبت مهر كنترل هايي كه در مسير صحيح مسابقه مستقر شده اند مهم است .جابجا زدن و يا زياد زدن مهر كنترل به منزله انحراف از مسير مي باشد، نوع مهر ملاك نوع كنترل نيست.


4-6 مسابقه از نوع زنجيره اي مي باشد.


5-6 در نقشه هايي كه با علامت مشخص شده است، رعايت سرعت نقشه الزامي است . عدم رعايت سرعت نقشه باعث از دست دادن امتياز مي شود.


6-6 در نقشه هايي كه با علامت مشخص شده است ، توقف مطلقاً ممنوع است.


7-6 ممكن است بعضي از بلوك هاي نقشه سفيد باشد و يا جهت راهنمايي بيشتر و پيدا كردن مسير صحيح توصيه هايي شده باشد.


8-6 توقف در م حل كنترل هايي كه در حريم كنترل ديگري واقع شده است ( دو كنترل نزديك به هم ) بلامانع است و به منزلة توقف در ديد كنترل نمي باشد.


9-6 محل صفر كردن مسافت سنج در دوراهي ها ، ابتداي خط ممتد جدا كننده دو مسير است.


10-6 در مسيرهاي كنار گذر ، راه اصلي و در مسيرهاي اص لي ، راه كنار گذر نمايش داده نمي شود .اگر در شكل نقشه رسم شده باشد، بايستي مطابق با آن عمل نمود.


11-6 در ميادين و تقاطع هاي بزرگ كه بعضا تمام جهات و راههاي آن از مبد أ ورودي به وضوح قابل رويت نمي باشدممكن است به صورت قطعه اي نمايش داده شودكه مطمئنا هيچگونه شبهه اي وجود ندارد.


12-6 تابلوها


1-12-6 اسامي بزرگراه ها ، خيابان ها، ميدان ها و تقاطع ها بايستي دقيقا هما ن كلمات و عبار اتي كه در نقشه آمده است ، بدون هيچ كم و كاستي باشد .به استثناء آرم شهرداري ، منطقه آن و نوع نوشتاري ( فونت )،


عبارت هاي انگليسي ملاك تابلو نيست مگر آنكه در نقشه آمده باشد كه بايستي دقيقاً مطابق آن باشد.


2-12-6 تابلوهاي بانك ها ، اماكن تجاري ، بيمارستان ها ، مدارس و مراكز آموزشي و دولتي و ...و تابلوهاي هشدار دهنده ، اخباري و ايمني و... هر آنچه كه در نقشه آمده ملاك است و كفايت مي كند.


3-12-6 تابلوهاي راهنمايي و رانندگي كه به صورت نمادين مي باشد بايستي دقيقا با آنچه كه در نقشه آمده است ( ياشكل تابلو يا اسم تابلو مطابق با كتاب آيين نام ة راهنمايي و رانندگي ) مطابق ت داشته باشد .فقط تابلوهاي راهنمايي و رانندگي كه در دوسمت مسير جاري و مسير صحيح مسا ب قه وبه سمت ما مي باشد مدنظر است و آنچه كه به سمت ما نيست ويا در مسيرهايي مثل كنارگذر واقع شده است مد نظر نمي باشد.


١٠13-6 هيچ ايستگاه كنترلي چه با خودرو چه بدون خودرو در حريم تقاطع نيست وحتما ايستگاه هاي كنترل با خودرو در محدوده توقف ممنوع مستقر نمي شوند.


14-6 صندوق صدقات فقط از نوع صندوق هاي كميته امداد كه به رنگ آبي وزرد مشخص مي باشد ، مورد قبول است.


15-6 هريك از اجزاء مبلمان شهري مثل كيوسك تلفن كه در نقشه داده شده است تعداد و محل آن كفايت مي كند وجود تعداد بيشتر و يا در سمت هاي ديگرتقاطع مانعي ندارد.


16-6 در بعضي از كنترل ها مسافت هاي مجهول ويا زمان هاي نقشه هاي قبل اعلام مي شود . شركت كنندگان موظفند آنها را شخصاً درخواست نمايند و مسئوليت عدم دريافت به عهدة شركت كننده مي باشد.


17-6 شكل نقش ة تقاطع ها دقيق است ،به زاو ية تقاطع ها دقت شود ولي كاملا واضح است و نيازي به ابزار اندازه گيري ندارد، لچكي ها حتما رسم مي شود .در متراژهاي معلوم ، ملاك اصلي ،متراژ است و به شكل و زاوية تقاطع زياد توجه نشده است.


2 مهر كنترل هاي مثبت ( زمان و مسير صحيح ) را در كارت زمان / 18-6 هر شركت كننده اي كه كمتر از 3 ثبت كرده باشد از رتبه بندي مسابقه خارج است.


با لچكي يابدون لچكي- اعم از اينكه حق انتخاب داشته يا نداشته باشيم به - (T) 19-6 هر تقاطعي به شكل تي 3- همان شكل نمايش داده ميشود و ملاك حق انتخاب راه نيست بلكه پلان هوايي تقاطع است .( به بخش 1 مراجعه شود)


20-6 مسيرهاي غير قابل عبور


1-20-6 راه هاي مشخص شده توسط قوانين و آئين نامه هاي راهنمايي و رانندگي


2-20-6 تمام مسيرهاي خاكي كه درنقشه نيامده است .يعني ورود به خاكي ممنوع است.


ورود به بن بست ممنوع است. - 3-20-6 مسيرهاي بن بست كه تعريف آن در بند ( 16 ) آمده است.


4-20-6 ورودي هاي اختصاصي اماكن تجاري ،مسكوني ،دولتي ، بيمارستان ها ،پاركينگ ها و پارك ها و... مگر آنچه كه در نقشه مشخص شده باشد.


7 - نكات عمومي


1-7 شركت در كلاس هاي آموزشي و توجيهي ، جهت آشنا شدن با نقشه ها ، علائم و قوانين و شرايط خاص مسابقه ، خواندن آئين نامه و الحاقيه هاي مسابقه الزامي است.


2-7 در خط شروع مسابقه محتويات پاكت تحويلي شامل نقشه ، كارت راه ، اسناد ، معرفي نامه ها و همچنين مندرجات آن شامل اسامي ، شماره مسابقه ، زمان حركت و ...... را كاملا بررسي نمائيد .پس از استارت هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.


3-7 اگر در حين انجام مسابقه تغييراتي اجباري و اصلاحاتي در مسير مسابقه داده شود ، مراتب به شركت كنندگان اطلاع داده خواهد شد و اگر فقط مسير مسابقه تغيير كند ، در زمان مطلوب مسابقه تغييري حاصل نخواهد شد و بايستي در زمان مسير حذف شده ، خود را به نقطه اعلام شده برسانيد و ادامه مسير د هيد .اما ١١ چنانچه در مسير تغيير داده شده ، نقش ة جديدي با ذكر سرعت و مسافت و يا زمان داده شود ، مبناي محاسبه ( زمان مطلوب ) نقشة جديد مي باشد.


4-7 هيچ يك از مسئولين و كنترل هاي مسابقه موظف به پاسخگويي به سؤالات شركت كنندگان نخواهند بود و چنانچه راهنما يي غلط از طرف مسئولين و كنترل ها موجب از دست دادن امتيازاتي براي شركت كنندگان شود ، كميته برگزاركننده مسئوليتي نداشته و هيچ اعتراضي پذيرفته نمي شود.


5-7 شركت كنندگان بايستي به نوبت وارد كنترل شوند ، ورود به كنترل از جهت خلاف به منزل ة انحراف مسير خواهد بود.


6-7 از شر كت اتو مبيل هايي كه داراي صداي غير استاندارد اگزوز ، لاست يك هاي صاف ، فاقد كمر بند ايمني و علائم هشدار دهنده و همچنين دود زا باشند جلوگيري مي شود.


7-7 هر گونه پيشنهاد ، انتقاد و يا اعتراض نسبت به نقشه يا زمان ثبت شده در كارت راه و يا تخلف ديگر شركت كنندگان را بايستي با ذكر دليل و به صورت كتبي بلافاصله پس از اتمام مسابقه به كميته برگزار كننده تسليم شود ( خط پايان ) در غير اين صورت هيچ اعتراضي پذيرفته نخواهد شد


-8 محاسبة امتيازات


محاسبة امتيازات به دو صورت امتياز منفي و يا پنالتي ( جريمه ) زماني خواهد بود .هر امتياز منفي معادل يك دقيقه پنالتي ( جريمه ) زماني كه به شرح ذيل مي باشد.


1-8 براي هر دقيقه دير يا زود رسيدن به هر يك از مراكز كنترل زمان يك امتياز منفي ي ا يك دقيقه پنالتي زماني محاسبه مي شود.


2-8 بيش از 15 دقيقه زود رسيدن و يا 45 دقيقه دير رسيدن از زمان مطلوب به هر يك از مراكز كنترل زمان به منزلة از دست دادن آن كنترل تلقي شده و 45 امتياز منفي و يا 45 دقيقه پنالتي زماني محاسبه مي گردد.


3-8 از دست دادن كنترل مسير صحيح به منزله دريافت 30 امتياز منفي يا 30 دقيقه پنالتي زماني مي باشد.


4-8 هر مهر كنترل منفي و ا نحراف مسير ثبت شده در كارت راه معادل 30 امتياز منفي يا 30 دقيقه پنالتي زماني است.


5-8 عبور از مقابل هر يك از مراكز كنترل بدون ثبت زمان و مهر كنترل 15 نمره منفي يا 15 دقيقه پنالتي زماني محسوب مي شود.


6-8 نبستن كمربند ايمني ( راننده و نقشه خوان ) در طول مسابق ه ، حركت بادنده عقب ، حركت مارپيچ ، توقف و دور زدن در حريم كنترل ، پرتاب هر نوع شيئي از داخل به خارج اتومبيل ، استعمال دخانيات ، استفاده از تلفن همراه و راديو ضبط با صداي بلند 15 نمره منفي و يا 15 دقيقه پنالتي زماني محاسبه ميشود.


7-8 عدم رعايت ترتيب ثبت مهر كنترل هاي مسابقه ، زياد زدن مهر كنترل ، ورود به كنترل از جهت خلاف و عبور بيش از يكبار از مسير جاري ، به ازاء هر بار 30 امتياز منفي يا 30 دقيقه پنالتي زماني منظور مي گردد.


8-8 عدم رعايت سرعت در نقشه هايي كه مشخص شده است ،معادل 30 امتياز منفي يا 30 دقيقه پنالتي زماني است.


١٢ در پايان ، امتيازات منفي يا جريمه هاي زماني با هم جمع شده و نفرات برتر مشخص خواه ند شد .در صورت تساوي ، هر شركت كننده اي كه تعداد مهر كنترل هاي مثبت ( زمان و مسير صحيح ) آن پس از كسر تعداد مهركنترل هاي منفي ( انحراف و منفي ) آن بيشتر با شد ، مقام بالاتري دارد و در صورت تساوي هر شركت كننده اي كه گزارش كنترل كمتري داشته باشد ، مقام بالاتري را دارد و در صورت تساوي شركت كننده اي كه در كنترل زمان 1 كمترين امتياز منفي و يا جريمه را داشته باشد و اگر مساوي بود به همين ترتيب در كنترل هاي بعدي ادامه داده تانتيجه مشخص شود.


-9 محروميت ها و اخراج از مسابقه


1-9 عدم توجه به قوانين راهنمايي و رانندگي


2-9 مسدود كردن راه بر ديگر شركت كنندگان به طور عمدي


3-9 گم كردن كارت راه و يا تغيير دادن مندرجات آن


4-9 مداخله در كار داوران ، اخلال در نظم مسابقه ، بي احترامي به مسئولين وديگر شركت كنندگان


5-9 تعويض اتومبيل


6-9 انجام هر نوع عمل غير ورزشي و عدم رعايت حقوق ديگران


7-9 نداشتن شماره مسابقه به هر دليل


-10 برنامه زمان بندي و اطلاعات مسابقه


1-10 اطلاعات مسابقه


2-10 مسير هاي مسابقه


3-10 چگونگي ورود به محل مسابقه


4-10 ثبت نام


5-10 تحويل شماره هاي مسابقه و آخرين اطلاعات


6-10 كلاس هاي آموزشي و توجيهي


7-10 اعلام نتايج


١٣


-11 مسئولين مسابقه


اطلاعات بند 10 و 11 واطلاعات تكميلي توسط برگزاركننده به اطلاع كليه شركت كنندگان


خواهدرسيد.


-12 پيشنهادات


1-12 با توجه به اين كه هيچ اتومبيلي در طول مسابقه نمي تواند بيش از 45 دقيقه از زمان مطلوب عقب


باشد، بنابراين چنانچه مسير را گم كرديد ، به راهنمايي هايي كه در نقشه آمده است توجه نموده ويا بدون


اتلاف وقت ، فوري به آخرين محلي كه در نقشه هاي قبل مطمئن هستيد درست است ، برگشته ويا به اولين


محل مشخص در نقشه هاي بعدي رفته و ادامه مسير دهيد تا مراكز كنترل ديگر را از دست ندهيد .از دنباله


روي اتومبيل هاي ديگر خودداري كنيد.


2-12 اگر براي اولين بار در مسابقه رالي شركت مي كنيد و يا انجام محاسبات براي ياقتن زمان ، براي شما


مشكل است ، با توجه به سرعت هاي تعيين شده ، با دقت و خونسردي و رعايت كامل قوانين مسابقه و علائم


راهنمايي و رانندگي به مسير ادامه داده ، تا مسابقه را با موفقيت به پايان برسانيد.
در این بخش با انواع مسیر مسابقه ،نکات فنی ،محاسبه زمان و محاسبه خطای کیلومتر شمار آشنا میشویم.


7-1 مسير مسابقه


مسيرمسابقه به كليه بزرگراه ها،خيابان ها،كوچه ها ،...وتقاطعي گفته مي شودكه ازنقطةشروع تاخط پايان مسابقه پيموده مي شودكه شامل سه بخش است . 1- مسيرهاي صحيح 2- مسيرهاي انحرافي -3 مسيرهاي اصلاحي


مسيراصلي مسابقه فقط براساس مسيرصحيح طراحي شده است كه ممكن است براساس سبك طراحي وياتغييرات اجباري ، بخشي ازآن توسط مسيراصلاحي اضافه،كم ويااصلاح شود.


8-1 مسيرجاري يا نقشةجاري


به مسيريانقشه اي گفته مي شودكه ماازمبدأآن به سمت تقاطع ياعلامت موردنظر حركت كرده ودرحال حاضردرآن مسيرهستيم.


توجه: هيچ شركت كننده اي حق عبوربيش ازيك بارراازمسيرجاري ندارد .عبوربيش ازيك باربه منزلة انحراف ازمسيراست.


9-1 مسيراجباري(ادامةمسيريامسيرمستقيم)


مسيري كه طبق اولويت هاي مسابقه وياقوانين راهنمايي ورانندگي جهت رسيدن به شكل ويا علامت داده شده درنقشه مجبوربه عبورازآن هستيم مسيراجباري،ادامةمسيرويامسيرمستقيم گفته مي شود.


10-1 مبلمان شهري


به مجموعة وسيعي ازوسايل،اشياء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاهاوعناصري گفته مي شودكه چون درشهروخيابان ودركل درفضاي بازنصب شده اندواستفادةعمومي داشته به اين اصطلاح معروف شده اند.


۶


11-1 حريم مسير


حريم مسيرشامل كليةمبلمان شهري كه فقط دردوطرف وداخل مسيرمستقيم (اجباري)وتقاطع هاي آن قراردارند،مي باشد . اين حريم ، مسيرهاي موازي (مثل كنارگذرها ) راتازماني كه هم مسيرباشند را نيز شامل مي شودودرتقاطع ها،خروجي هاولچكي ها راشامل نمي شودومسيرمستقيم آن ملاك است.


12-1 حريم شكل نقشه يا تقاطع


حريم شكل نقشه يا تقاطع شامل كليةمبلمان شهري وراه هاي منتهي به آن است كه بايستي درنظر گرفته شود .هرآنچه كه درحريم شكل نقشه ياتقاطع قرارگرفته خصوصاً درميادين،به استثناء متراژآن متعلق به حريم مسير همان نقشه است وبراي نقشةبعد به حساب نمي آيد . مبلمان شهري كه فاصلةآن تاتقاطع بيش از 3يا 4 مترباشد،شامل حريم تقاطع نمي شود.


13-1 حريم كنترل ياديدكنترل


فاصلةكمتراز 200 مترقبل ازمحل استقراركنترل و 50 متربعدازآن راحريم ياديدكنترل مي گويند.


14-1 تقاطع


به محل تلاقي ومسيرهاي دوياچندراه ، تقاطع گفته مي شود.


15-1 گره تقاطع


نقطه اي است مشترك كه تمام راه هاي يك تقاطع به آن ختم مي شود.


16-1 بن بست


بن بست به مسيري گفته مي شودكه ابتداي آن باتابلوهاي راهنمايي ورانندگي مشخص شده ويا بسته بودن آن به وضوح قابل رؤيت باشد.


17-1 ميدان


ميدان به محلي گفته مي شودكه ميدان بودن آن ديده شودياباتابلوهاي راهنمايي ورانندگي ويا


تابلوهاي شهرداري كه به نام ميدان نام گذاري شده است،مشخص مي باشد.


-2 شركت كنندگان


1-2 مسابقه در دو كلاس همگاني واختصاصي بانوان انجام مي شود .كلاس اختصاصي بانوان حتماً بايستي تمام شركت كنندگان خانم باشند.


2-2 تعداد سرنشين حداقل 2 نفر ( يك راننده ويك نقشه خوان ) و حداكثرطبق ظرفيت كارت خودرو ميباشد.


1-2-2 هردو سرنشين (راننده ونقشه خوان )مي تواننددرطول رالي رانندگي يانقشه خواني نمايندولي ملاك ،مدارك ثبت نام است ومسئوليت بارانندةثبت نام كننده مي باشد.


T


٧


2-2-2 تعدادسرنشين دراتومبيل هايي كه ازمسافت سنج هايي بادقت 10 مترمثل جي پي اس وتراتريپ استفاده مي نمايند،فقط دونفرمي باشد.


3-2 استفاده ازكمربندايمني درطول مسابقه براي دو سرنشين جلو الزامي است.


4-2 شركت درمسابقه به صورت تيمي آزاداست مشروط براين كه هرتيم از 2يا 3 خودروتشكيل شودوهم چنين تعدادتيم هابه حدنصاب 4 تيم برسد .هنگام ثبت نام بايستي فرم مخصوص تيمي راتكميل نموده وتوسط كليةرانندگان ونقشه خوان هاوسرپرست تيم امضاء شود.


-3 تبليغات


1-3 شركت كنندگان موظفندبرچ سب هاي تبليغاتي راكه برگزاركنندةمسابقه دراختيارآنها قرارمي دهدبرروي اتومبيل خودنصب نمايند.


2-3 نصب هرگونه برچسب ويا آگهي تبليغاتي وتزئينات اضافي ،رنگ آميزي ونصب هرگونه برچسب برروي شيشه ها،چراغ هاوپلاك هاي خودروممنوع مي باشد.


3-3 تبليغات نبايستي خلاف قوانين ومقررات كشوري ،توهين آميز،سياسي يامذهبي باشد.


4-3 برچسب هاورنگ آميزي نبايستي فضاي متعلق به نصب شماره هاوتبليغات ازسوي برگزاركننده رااشغال كند


5-3 فقط شركت كنندگان تيمي مي توانندنام تيم خودرابرروي اتومبيل خود نصب نمايند.


-4 شمارة مسابقه


هرشركت كننده داراي شماره اي است كه توسط برگزاركننده تهيه وتحويل مي شودو بايستي برروي درب هاي جلوي اتومبيل نصب وتا آخرمسابقه حفظ گردد.


-5 محاسبات فني( نكات فني)
2-5 مسافت مجهول


چنانچه درنقشه ،مسافت مجهول باشدازابتداي آن نقشه طبق قوانين واولويت هاي مسابقه مسيرراطي كرده تابه اولين شكل مطابق نقشه وياعلامت داده شده رسيده ،درهمان حال مسافت طي شده ازروي كيلومترشمارخودرورادرنقشه واردكرده وباداشتن سرعت طبق فرمول ،زمان نقشه به دست مي آيد.


منبع : mrace.ir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر